Menu
A+ A A-

ΡΑΔΙΟ ENERGY - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - EVENTS.

Oι επενδύσεις σε καινοτομία και τεχνολογία αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα.
Η καινοτομία, η υψηλή τεχνολογία, η έρευνα και η εκπαίδευση, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας μιας οικονομίας, αλλά και για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολύπλευρων αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.

Ένα πλεονέκτημα της Ελλάδας, θα μπορούσε να είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό. Αυτό προκύπτει και από τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις Ελλήνων επιστημόνων σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά. Το εν λόγω επιστημονικό δυναμικό θα μπορούσε να αποτελέσει μια κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα, αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.


Οι ερευνητές εργαζόμενοι μέσα σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, αποδεικνύουν περίτρανα τις δυνατότητές τους, γεγονός που καταδεικνύει την αδήριτη αναγκαιότητα περιορισμού του φαινομένου “brain drain”, δηλαδή της εξαγωγής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό που παρατηρείται τελευταία.
ΚΤΕ ΑΜΘ

 

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 36/ΦΕΚ 30/06-02-04, είναι ΝΠΙΔ με έδρα την Καβάλα και συνδέεται με το ΤΕΙ Καβάλας.


Το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας.


Το Ερευνητικό-Επιστημονικό δυναμικό του ΚΤΕ ΑΜΘ απαρτίζεται κυρίως από μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και κορυφαίους επιστημονικούς συνεργάτες και προάγουν:
•    την προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας
•    την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την  επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας,
•    τη βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας ΑΜΘ και γενικότερα της χώρας,
•    την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων,
•    την παροχή υπηρεσιών, καθώς και,
•    την υποστήριξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων.


Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας προάγουν την τεχνολογική έρευνα, αναπτύσσουν τεχνολογικά προϊόντα και εφαρμογές και εφαρμόζουν τεχνολογικά και επιστημονικά πορίσματα με σκοπό:


Την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση μεθόδων στις παραγωγικές διαδικασίες, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Περιφέρεια τους.


Τη σύνδεση της έρευνας και της βιομηχανίας με τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και με την ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες των παραγωγικών μονάδων.


Την υποστήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.


Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:
•  Αναπτύσσει δεσμούς με Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
•  Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής αλλά και με τους οργανωμένους κάδους οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
•  Εξειδικεύει φοιτητές και πτυχιούχους σε σύγχρονους τομείς νέων τεχνολογιών.
•  Έχοντας αναπτυχθεί και στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ομοιόμορφη ανάπτυξη της περιφέρειας, όσο και στην άμβλυνση ανισοτήτων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ περιοχών.
•  Εκπονεί μελέτες και εκτελεί τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία .
•  Προάγοντας την τεχνολογική έρευνα, το ΚΤΕ ΑΜΘ βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
•  Παρέχει Υπηρεσίες, καθώς και Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
•  Επιμελείται της οργάνωσης και χρηματοδότησης Ερευνητικών-Τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Δημοσιεύσεων, Εκδόσεων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

alt


ΚΤΕ ΑΜΘ και Βιομηχανική Πληροφορική


Η ευρεία διαθεσιμότητα ισχυρών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στη σύγχρονη κοινωνία έχει οδηγήσει στην ευρύτατη χρήση της Πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία και στην ανάπτυξη νέων «ευφυών» προϊόντων.


Η Βιομηχανική Πληροφορική έρχεται, μετά τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, να βελτιώσει ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγική διαδικασία, πράγμα απαραίτητο στις σημερινές συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.


Πολλά από τα παραδοσιακά προϊόντα (ιστορικά όργανα, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, τηλέφωνα, παιγνίδια κ.ά.) αντικαθίστανται από σύγχρονα «ευφυή» με ενσωματωμένους επεξεργαστές και λογισμικό.


Στη διερεύνηση νέων μορφών απασχόλησης, εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης και επικουρικών δυνατοτήτων στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οι τομείς αυτοί της τηλεκπαίδευσης, τηλεργασίας, και τηλεϊατρικής αντίστοιχα, αποτελούν τους κλάδους αιχμής των τηλεματικών εφαρμογών στη σύγχρονη κοινωνία.


Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της για ανώτατη εκπαίδευση έχουν οδηγήσει σε αποκέντρωση και ενίσχυση των περιφερειακών ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εφαρμογές της τηλεματικής στην εκπαίδευση (μαθήματα από απόσταση, τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονική σύνδεση με διεθνείς βιβλιοθήκες κ.λ.π.) διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ Ιδρυμάτων, επιτρέπουν την αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλων πόρων που βρίσκονται σε απόσταση. Ακόμη, η τηλεκπαίδευση διευκολύνει σημαντικά τη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, που για πολλές κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη λόγω της ταχύτατης αλλαγής των μέσων παραγωγής.


Η κοινωνική πίεση για εναλλακτικές μορφές απασχόλησης βρίσκει σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες και η διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει για πρώτη φορά την ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων, κυρίως στους τομείς παροχής υπηρεσιών. Τα περιθώρια ανάπτυξης των νέων μορφών εργασίας με τη χρήση της πληροφορικής αποτελούν το αντικείμενο έρευνας του θεματικού τομέα της τηλεργασίας.


Η συσσώρευση εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού υψηλής στάθμης και σύγχρονων διαγνωστικών μηχανημάτών στα μεγάλα αστικά κέντρα και ο εξοπλισμός των κεντρικών νοσοκομειακών μονάδων με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει μια άνιση κατάσταση για τους κατοίκους της περιφέρειας. Έτσι αποθαρρύνεται η αποκέντρωση και ενισχύεται η αστυφιλία. Η τηλεϊατρική μπορεί να επιτρέψει την αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου όσο και του τεχνικού ιατρικού δυναμικού, όπου και αν αυτό βρίσκεται, χωρίς να απαιτεί υποχρεωτικά τη μετακίνηση των ασθενών της περιφέρειας.


Πάνω σε αυτούς τους άξονες, ο Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής του ΚΤΕ ΑΜΘ θα έχει ως κεντρικούς στόχους:
•   την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε υπάρχουσες ή υπό ίδρυση βιομηχανικές μονάδες για την ανάπτυξη και βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διαδικασιών και Προϊόντων και της ανταγωνιστικότητας γενικότερα
•    τη συνεργασία με τη βιομηχανία για τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων «ευφυών» προϊόντων
•   τη μελέτη και ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης με τη χρήση τηλεματικής, σε συνεργασία με Ανώτατα Ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού
•   τη μελέτη και ανάπτυξη μορφών τηλεργασίας στους τομείς των υπηρεσιών, της δημόσιας διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη της περιφέρειας
•    τη μελέτη και ανάπτυξη δικτύων τηλεϊατρικής που θα σκοπεύουν στην ενίσχυση του δικτύου παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια και
την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τηλεματικές εφαρμογές, τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες πρωτοβουλίες.


Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΚΤΕ ΑΜΘ και της Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας είναι το φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής.

i2fest

Το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής οργανώθηκε και διεξήχθη για πρώτη φορά το Μάιο του 2010 με μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησε όπως ήταν αναμενόμενο η 2η διοργάνωση του i2-fest, το Νοέμβριο του 2011. Πλησιάζοντας ήδη στην 3η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (17-21 Οκτωβρίου 2012) κάτι που δείχνει πως το Φεστιβάλ αυτό πλέον καθίσταται θεσμός.


Το φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής διαθέτει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα δράσεων με στόχο να προσφέρει ερεθίσματα στους μαθητές της ευρύτερης περιοχής, να αναδείξει καινοτόμες πρακτικές από τον ελλαδικό χώρο, να προσφέρει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο Tech Show.*

i2fest_prof

Η δύναμη του φεστιβάλ είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί του. Εκτός από τα στελέχη του ΤΕΙ, της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Καβάλας και του Δήμου Καβάλας βασικός κορμός του φεστιβαλ είναι η ομάδα υλοποίησης του που στελεχώνεται από τους Εθελοντές. Η ομάδα αυτή δημιουργείται κάθε χρόνο από σπουδαστές του ΤΕΙ Καβάλας και πολίτες της Καβάλας και Δράμας. Η ομάδα αυτή επωμίζεται διάφορους λειτουργικούς ρόλους που θα εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ, τη φιλοξενία των επισκεπτών και την συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Tο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής - i2fest έχει φθάσει στην τρίτη του χρονιά και είναι πλέον σημαντική η προσφορά του στην παρουσίαση νέων τεχνολογιών και των επιδράσεων τους στην επιχειρηματική, ακαδημαϊκή αλλά και κοινωνική ζωή του τόπου.


Η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με αυτό το κίνητρο, μπορούμε όλοι μας ειτε σαν νέοι ερευνητές, ειτε σαν εθελοντες να αναδείξουμε τη δημιουργική πλευρά της Ελλάδας, παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες και δυναμικές επιχειρηματικές προτάσεις.


alt


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
•    Για το ΚΤΕ ΑΜΘ: ctr-emth.teikav.edu.gr
•    Για το φεστιβάλ Β.Π.: www.i2fest.gr

Ή επικοινωνήστε:

Κεντρικά Γραφεία ΚΤΕ ΑΜΘ    Τηλέφωνα Γραμματείας:
ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς    Τηλ.: +30251462612
T.K. 654 04, Καβάλα             Φαξ.: +30251462612*Περίπτερο Τεχνολογίας - Tech Show
Ένας χώρος παρουσίασης νέων καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών.
 
Στο Περίπτερο Τεχνολογίας (Tech Show) θα παρουσιαστούν διάφορες εργασίες σπουδαστών από Ακαδημαικά ιδρύματα της Χώρας. Οι σπουδαστές θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμό καινοτομίας και θα επιβραβευθούν με τιμητικά έπαθλα από την Επιστημονική επιτροπή.
 
Οι μαθητές που θα επισκεφτούν το φεστιβάλ με το σχολείο τους, θα συμμετάσχουν σε ενημερωτικές τεχνολογικές ομιλίες και θα επισκεφτούν το Tech Show.
 
Οι ομιλίες θα σχετίζονται με νέα τεχνολογικά αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της καθημερινής τους ζωής,την εκπαίδευσή τους, την οικονομία και τις εναλλακτικές μορφές διασκέδασης.

 

roxanealtalt

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση